ระบบการจองห้องประชุม สสจ.นครสวรรค์


                                                                               จองห้องประชุม
                                                                               รายการจองห้องประชุม
                                                                                ปฏิทินการจองห้องประชุม
                                                                               ยกเลิกการจองห้องประชุม

เนื่องจาก Harddisk เครื่อง Server เสียหายเมือ่ 13 มิ.ย.2559 (โดยเสียหายพร้อมกันทั้ง 3 ลูก รวมทั้งลูกที่เก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดของเครื่อง)ไม่สามารถกู้คืนได้ จึงขอเริ่มระบบการจองรถใหมทั้งหมด